CHU KỲ ĐỀ - TẦN SUẤT ĐẶC BIỆT MB

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 26-10-2021 (75309) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 24-10-2021 (44417) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 23-10-2021 (73125) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 28-09-2021 (03234) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 29 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 27-10-2021 (92046) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 25-10-2021 (69154) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 16-10-2021 (66067) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 11 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 02-10-2021 (37377) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 25 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 21-10-2021 (93188) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 26-09-2021 (21694) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 31 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 17-10-2021 (24640) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 10 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 03-10-2021 (20681) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 24 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 13-10-2021 (49522) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 14 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 22-09-2021 (53873) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 35 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 25-10-2021 (69154) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 23-10-2021 (73125) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 27-10-2021 (92046) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 24-10-2021 (44417) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 22-10-2021 (56628) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 26-10-2021 (75309) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 27-10-2021 (92046) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 19-10-2021 (86847) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 8 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 01-10-2021 (31220) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 26 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 20-10-2021 (56449) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 7 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 17-10-2021 (24640) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 10 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 08-10-2021 (43550) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 19 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 21-10-2021 (93188) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 23-10-2021 (73125) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 24-10-2021 (44417) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 26-10-2021 (75309) đến 27-10-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày91 ngày