CHU KỲ ĐỀ - TẦN SUẤT ĐẶC BIỆT MB

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 11-01-2021 (05507) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 10 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 29-12-2020 (63111) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 23 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 08-01-2021 (00726) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 13 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 21-01-2021 (21331) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 20-01-2021 (60545) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 07-01-2021 (09854) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 14 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 13-01-2021 (02769) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 8 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 19-01-2021 (23677) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 15-01-2021 (68285) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 17-01-2021 (55095) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 31-12-2020 (42050) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 21 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 21-01-2021 (21331) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 12-01-2021 (16592) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 9 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 24-12-2020 (79993) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 28 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 09-01-2021 (82064) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 12 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 20-01-2021 (60545) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 16-01-2021 (12046) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 19-01-2021 (23677) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 14-01-2021 (51338) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 7 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 18-01-2021 (92549) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 16-01-2021 (12046) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 14-01-2021 (51338) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 7 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 06-01-2021 (90402) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 15 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 18-01-2021 (92549) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 21-01-2021 (21331) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 13-01-2021 (02769) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 8 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 04-01-2021 (42988) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 17 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 11-01-2021 (05507) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 10 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 08-01-2021 (00726) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 13 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 20-01-2021 (60545) đến 21-01-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày91 ngày