Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 28-10-2020 (07707) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 18-10-2020 (62319) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 12 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 24-10-2020 (43128) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 6 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 29-10-2020 (33136) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 26-10-2020 (77946) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 20-10-2020 (90157) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 17-10-2020 (99469) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 13 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 22-10-2020 (48879) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 8 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 30-10-2020 (57483) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 11-10-2020 (82094) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 19 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 02-10-2020 (99600) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 28 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 09-10-2020 (60541) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 21 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 24-09-2020 (87082) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 36 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 30-10-2020 (57483) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 11-10-2020 (82094) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 19 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 23-10-2020 (06125) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 29-10-2020 (33136) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 28-10-2020 (07707) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 27-10-2020 (45538) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 22-10-2020 (48879) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 8 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 26-10-2020 (77946) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 30-10-2020 (57483) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 20-10-2020 (90157) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 10 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 11-10-2020 (82094) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 19 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 30-09-2020 (64268) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 30 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 17-10-2020 (99469) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 13 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 22-10-2020 (48879) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 8 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 28-10-2020 (07707) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 16-10-2020 (14408) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 14 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 29-10-2020 (33136) đến 30-10-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày91 ngày