CHU KỲ ĐỀ - TẦN SUẤT ĐẶC BIỆT MB

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 13-04-2021 (29405) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 11-04-2021 (29013) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 19-03-2021 (55324) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 27 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 12-04-2021 (86039) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 26-03-2021 (72042) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 20 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 06-04-2021 (94659) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 9 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 02-03-2021 (87462) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 44 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 09-04-2021 (52070) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 15-04-2021 (90982) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 14-04-2021 (74295) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 09-04-2021 (52070) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 27-03-2021 (54601) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 19 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 15-04-2021 (90982) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 11-04-2021 (29013) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 08-04-2021 (63904) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 7 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 14-04-2021 (74295) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 31-03-2021 (06996) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 15 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 14-03-2021 (45587) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 32 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 04-04-2021 (16278) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 11 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 12-04-2021 (86039) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 15-04-2021 (90982) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 03-04-2021 (44110) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 12 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 12-04-2021 (86039) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 13-03-2021 (95112) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 33 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 14-04-2021 (74295) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 13-04-2021 (29405) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 26-03-2021 (72042) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 20 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 09-04-2021 (52070) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 11-03-2021 (47526) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 35 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 16-03-2021 (60054) đến 15-04-2021 vẫn chưa ra là 30 ngày91 ngày