CHU KỲ ĐỀ - TẦN SUẤT ĐẶC BIỆT MB

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 03-08-2021 (10004) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 31-07-2021 (62914) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 02-08-2021 (71424) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 20-07-2021 (23036) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 14 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 08-07-2021 (10346) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 26 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 15-07-2021 (70957) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 19 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 22-07-2021 (23166) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 12 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 27-07-2021 (52371) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 7 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 01-08-2021 (88081) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 28-07-2021 (50098) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 25-07-2021 (82380) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 9 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 01-08-2021 (88081) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 18-07-2021 (32872) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 16 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 19-07-2021 (47133) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 15 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 03-08-2021 (10004) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 30-07-2021 (94715) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 29-07-2021 (10326) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 15-07-2021 (70957) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 19 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 28-07-2021 (50098) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 17-07-2021 (05779) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 17 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 26-07-2021 (40891) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 8 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 05-07-2021 (91701) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 29 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 22-07-2021 (23166) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 12 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 11-07-2021 (38294) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 23 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 03-08-2021 (10004) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 31-07-2021 (62914) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 02-08-2021 (71424) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 28-07-2021 (50098) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 29-07-2021 (10326) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 01-08-2021 (88081) đến 03-08-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày91 ngày