Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 22-10-2020

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
22/10/20205 lần4 lần0 lần5 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
21/10/20202 lần4 lần2 lần0 lần2 lần5 lần3 lần5 lần1 lần3 lần
20/10/20202 lần4 lần4 lần5 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
19/10/20204 lần3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
18/10/20203 lần3 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
17/10/20205 lần5 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
16/10/20206 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
15/10/20203 lần5 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
14/10/20204 lần6 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
13/10/20202 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần
12/10/20203 lần5 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
11/10/20204 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần0 lần1 lần
10/10/20203 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần6 lần4 lần2 lần
09/10/20205 lần2 lần3 lần3 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
08/10/20203 lần1 lần5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần6 lần2 lần4 lần
07/10/20202 lần5 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
06/10/20201 lần0 lần2 lần3 lần2 lần7 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
05/10/20201 lần2 lần6 lần0 lần5 lần0 lần1 lần5 lần2 lần5 lần
04/10/20203 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần6 lần
03/10/20202 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần5 lần
Tổng63 lần65 lần58 lần50 lần51 lần38 lần51 lần56 lần47 lần61 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
22/10/20204 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần6 lần1 lần4 lần1 lần
21/10/20204 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
20/10/20205 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
19/10/20202 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần5 lần5 lần2 lần
18/10/20203 lần2 lần8 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
17/10/20203 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần6 lần6 lần
16/10/20204 lần6 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần4 lần0 lần
15/10/20205 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
14/10/20202 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần6 lần2 lần1 lần2 lần
13/10/20203 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
12/10/20204 lần3 lần2 lần2 lần3 lần6 lần3 lần0 lần4 lần0 lần
11/10/20203 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần4 lần3 lần
10/10/20200 lần3 lần3 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
09/10/20201 lần5 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
08/10/20202 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần6 lần1 lần1 lần5 lần
07/10/20204 lần1 lần2 lần3 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
06/10/20202 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
05/10/20200 lần3 lần3 lần3 lần5 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
04/10/20205 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần5 lần
03/10/20203 lần3 lần3 lần6 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
Tổng59 lần57 lần50 lần49 lần57 lần56 lần60 lần48 lần55 lần49 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
22/10/20202 lần1 lần2 lần0 lần6 lần5 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
21/10/20201 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần4 lần7 lần3 lần4 lần
20/10/20205 lần4 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
19/10/20205 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần5 lần
18/10/20205 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
17/10/20202 lần5 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần4 lần
16/10/20202 lần2 lần1 lần3 lần5 lần4 lần2 lần4 lần4 lần0 lần
15/10/20202 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần6 lần2 lần2 lần1 lần
14/10/20203 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần6 lần3 lần
13/10/20200 lần3 lần5 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
12/10/20201 lần5 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
11/10/20205 lần3 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
10/10/20203 lần4 lần7 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
09/10/20200 lần7 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
08/10/20205 lần2 lần1 lần6 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
07/10/20201 lần2 lần6 lần5 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
06/10/20200 lần5 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần
05/10/20202 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần3 lần0 lần5 lần2 lần
04/10/20201 lần1 lần4 lần5 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần5 lần
03/10/20201 lần2 lần0 lần3 lần4 lần4 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
Tổng46 lần58 lần55 lần62 lần54 lần51 lần54 lần52 lần58 lần50 lần