THỐNG KÊ ĐẦU ĐÍT LÔ MIỀN BẮC

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 20-04-2021

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
20/04/20210 lần5 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần
19/04/20216 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
18/04/20215 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần6 lần1 lần0 lần
17/04/20212 lần4 lần5 lần2 lần0 lần4 lần1 lần0 lần6 lần3 lần
16/04/20214 lần3 lần5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
15/04/20213 lần4 lần1 lần6 lần6 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
14/04/20213 lần3 lần2 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
13/04/20214 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần4 lần5 lần
12/04/20210 lần6 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
11/04/20212 lần2 lần6 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
10/04/20211 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần5 lần3 lần
09/04/20212 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
08/04/20214 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
07/04/20213 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần5 lần3 lần4 lần
06/04/20213 lần2 lần1 lần1 lần8 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
05/04/20213 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần4 lần1 lần4 lần3 lần
04/04/20212 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
03/04/20213 lần4 lần2 lần5 lần0 lần0 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
02/04/20212 lần6 lần0 lần1 lần4 lần4 lần3 lần0 lần5 lần2 lần
01/04/20216 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng58 lần66 lần42 lần56 lần58 lần55 lần42 lần45 lần63 lần55 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
20/04/20214 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
19/04/20215 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
18/04/20215 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
17/04/20215 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần4 lần4 lần
16/04/20212 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần5 lần3 lần
15/04/20213 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần6 lần3 lần0 lần2 lần
14/04/20212 lần3 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
13/04/20214 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
12/04/20212 lần0 lần6 lần0 lần1 lần3 lần6 lần2 lần2 lần5 lần
11/04/20215 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
10/04/20211 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần6 lần4 lần2 lần0 lần
09/04/20211 lần6 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
08/04/20214 lần2 lần3 lần3 lần4 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần
07/04/20214 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần0 lần5 lần2 lần
06/04/20212 lần4 lần1 lần3 lần7 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
05/04/20212 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần
04/04/20211 lần5 lần1 lần2 lần6 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
03/04/20213 lần4 lần0 lần5 lần1 lần5 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
02/04/20212 lần3 lần3 lần3 lần0 lần4 lần4 lần2 lần5 lần1 lần
01/04/20210 lần4 lần5 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
Tổng57 lần57 lần56 lần54 lần45 lần52 lần63 lần55 lần54 lần47 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
20/04/20214 lần5 lần6 lần3 lần2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần
19/04/20215 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
18/04/20211 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần7 lần5 lần2 lần
17/04/20214 lần5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần0 lần
16/04/20210 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần7 lần1 lần4 lần6 lần
15/04/20219 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
14/04/20211 lần4 lần6 lần2 lần2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
13/04/20213 lần6 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần5 lần1 lần
12/04/20213 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần7 lần3 lần4 lần
11/04/20212 lần4 lần2 lần6 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
10/04/20214 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
09/04/20212 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
08/04/20211 lần2 lần3 lần3 lần7 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
07/04/20214 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần6 lần1 lần2 lần
06/04/20213 lần5 lần5 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
05/04/20213 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
04/04/20214 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần0 lần3 lần5 lần
03/04/20214 lần5 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
02/04/20214 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần6 lần4 lần2 lần2 lần
01/04/20213 lần5 lần3 lần1 lần3 lần4 lần0 lần4 lần0 lần4 lần
Tổng64 lần63 lần54 lần43 lần50 lần39 lần63 lần62 lần55 lần47 lần