TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.48% 12 lượt
01
1.36% 11 lượt
02
1.48% 12 lượt
03
0.62% 5 lượt
04
1.98% 16 lượt
05
0.99% 8 lượt
06
0.86% 7 lượt
07
0.62% 5 lượt
08
1.23% 10 lượt
09
1.11% 9 lượt
10
0.86% 7 lượt
11
1.11% 9 lượt
12
1.23% 10 lượt
13
1.23% 10 lượt
14
0.86% 7 lượt
15
0.99% 8 lượt
16
1.48% 12 lượt
17
0.37% 3 lượt
18
1.36% 11 lượt
19
1.36% 11 lượt
20
0.74% 6 lượt
21
1.48% 12 lượt
22
0.62% 5 lượt
23
1.48% 12 lượt
24
0.74% 6 lượt
25
1.48% 12 lượt
26
1.36% 11 lượt
27
0.62% 5 lượt
28
1.11% 9 lượt
29
0.74% 6 lượt
30
1.11% 9 lượt
31
0.86% 7 lượt
32
0.37% 3 lượt
33
0.74% 6 lượt
34
1.11% 9 lượt
35
0.99% 8 lượt
36
0.99% 8 lượt
37
0.99% 8 lượt
38
1.85% 15 lượt
39
0.74% 6 lượt
40
1.23% 10 lượt
41
0.86% 7 lượt
42
1.23% 10 lượt
43
0.62% 5 lượt
44
0.74% 6 lượt
45
0.62% 5 lượt
46
0.86% 7 lượt
47
0.86% 7 lượt
48
1.48% 12 lượt
49
0.99% 8 lượt
50
0.62% 5 lượt
51
1.11% 9 lượt
52
0.49% 4 lượt
53
0.99% 8 lượt
54
0.86% 7 lượt
55
0.25% 2 lượt
56
0.62% 5 lượt
57
1.23% 10 lượt
58
0.49% 4 lượt
59
0.62% 5 lượt
60
0.99% 8 lượt
61
1.11% 9 lượt
62
0.99% 8 lượt
63
0.86% 7 lượt
64
0.86% 7 lượt
65
1.23% 10 lượt
66
0.86% 7 lượt
67
0.86% 7 lượt
68
1.23% 10 lượt
69
0.74% 6 lượt
70
0.99% 8 lượt
71
1.48% 12 lượt
72
0.99% 8 lượt
73
0.49% 4 lượt
74
0.12% 1 lượt
75
0.99% 8 lượt
76
1.36% 11 lượt
77
0.74% 6 lượt
78
0.62% 5 lượt
79
1.73% 14 lượt
80
0.99% 8 lượt
81
1.36% 11 lượt
82
0.74% 6 lượt
83
1.11% 9 lượt
84
1.23% 10 lượt
85
0.99% 8 lượt
86
0.74% 6 lượt
87
0.74% 6 lượt
88
0.74% 6 lượt
89
1.11% 9 lượt
90
1.48% 12 lượt
91
1.11% 9 lượt
92
1.73% 14 lượt
93
0.62% 5 lượt
94
1.98% 16 lượt
95
1.23% 10 lượt
96
1.11% 9 lượt
97
1.11% 9 lượt
98
0.74% 6 lượt
99
0.37% 3 lượt