TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lồng cầu

TK theo lồng cầu XS Max 4D thứ 3, 20/10/2020

Số LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 3
(Đơn vị)
0 3 lượt 3 lượt 5 lượt 2 lượt
1 2 lượt 3 lượt 4 lượt 4 lượt
2 1 lượt 2 lượt 1 lượt 2 lượt
3 2 lượt 1 lượt 3 lượt 3 lượt
4 4 lượt 2 lượt 3 lượt 2 lượt
5 1 lượt 4 lượt 3 lượt 1 lượt
6 1 lượt 4 lượt 0 lượt 5 lượt
7 5 lượt 3 lượt 2 lượt 5 lượt
8 2 lượt 3 lượt 3 lượt 3 lượt
9 9 lượt 5 lượt 6 lượt 3 lượt